Thành công của bạn, sự phát triển của chúng tôi
Công văn số 239/CQLG-CSG&TĐG của Cục quản lý giá - Bộ Tài chính về việc sử dụng tên của Bộ Tài chính trong việc hoạt động giao dịch của doanh nghiệp
Công văn số 239/CQLG-CSG&TĐG của Cục quản lý giá - Bộ Tài chính về việc sử dụng tên của Bộ Tài chính trong việc hoạt động giao dịch của doanh nghiệp
 

BỘ TÀI CHÍNH

Số: 239/CQLG-CSG&TĐG

V/v: Sử dụng tên của Bộ Tài chính trong việc hoạt động giao dịch của doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: - Các doanh nghiệp thẩm định giá;

                                                    - Các doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá 
 

      Ngày 09/10/2008, Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính đã có Công văn số 171/CQLG-CSTH gửi các Bộ; ngành; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá về cơ quan chủ quản của doanh nghiệp thẩm định giá (kèm theo).

      - Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua theo phản ánh của một số Bộ, ngành, tổ chức và cá nhân; có một số đơn vị, doanh nghiệp trước đây trực thuộc Bộ Tài chính nay đã được sắp xếp, chuyển đổi hoạt động sang hình thức công ty cổ phần vẫn sử dụng tên của Bộ Tài chính trong các hồ sơ, giấy tờ giao dịch của đơn vị, dẫn đến sự hiểu lầm đối với khách hàng.

      - Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính thông báo để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết Bộ Tài chính không phải là cơ quan chủ quản của các doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá nói trên. Yêu cầu các doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá chấm dứt ngay việc sử dụng tên của Bộ Tài chính trong các hoạt động giao dịch của các đơn vị. Nếu các doanh nghiệp trên vẫn tiếp tục sử dụng tên của Bộ Tài chính trong hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho khách hàng thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

      Cục Quản lý giá thông báo để các doanh nghiệp biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như ttrên

-Lãnh đạo Bộ (để báo cáo)

-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

-Hội Thẩm định giá Việt Nam

-Văn phòng Bộ;

-Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

-Web BTC (để đăng tin);

-Lưu: VT, CSG&TĐG.

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Phạm Vũ Anh

 

Tin khác
 
  Văn bản của bộ tài chính
  Hệ thống Chi nhánh và VPĐD
  Hỗ trợ trực tuyến
  phucbcv
  nguyenvuhai86
  Đăng tin rao vặt miễn phí
  Check mail
  Liên kết website
  Quảng cáo