Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Doanh nghiệp - Business Consultant and Valuation Jont Stock Company - BCV